För Swepax är kvalité ett självklart begrepp och ords innebörd ett naturligt inslag i allt arbete från idé till färdigt projekt hur litet eller stort det än är.

Vårt arbete skall svara mot kundens ställda krav och förväntningar. Om slutprodukten uppfyller detta har vi uppnått rätt kvalitet. Det är vår målsättning. För detta krävs dock att kunden definierar sina krav och förväntningar från början på ett sätt som gör det möjligt för oss att nå detta mål. Att genomföra ett byggprojekt är ett lagarbete. Samtliga lagmedlemmar måste ha samma målsättning som vi. Därför ställer vi samma krav på konsulter, underleverantörer, som på oss själva.

Miljöpolicy

Vi ska i all vår verksamhet använda metoder och material som är skonsamma mot miljön.
Det byggavfall som uppstår vid reparationer om – och nybyggnad genomgår alltid en miljögranskning och sorteras för återanvändning, destruktion, energiutvinning eller deponering.
Ingen användning sker av trä produkter som impregnerats med arsenik -, krom eller koppar.
De byggskivor (plywood, spånskivor, träfiber plattor etc.) som används har låga emissionsvärden och inte innehåller miljöfarliga ämnen.
Stål produkter väljs alltid före aluminiumprodukter, när det kan ske utan att funktionskrav påverkas påtagligt negativt.
Maskiner, arbetsredskap och annan uttjänt utrustning lämnas till system for återanvändning eller materialåtervinning av materialet.
Alla fordon som används i tjänsten är försedda med katalysator.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetet fyller inte bara ett ekonomiskt behov utan också ett socialt och psykologiskt värde.
Arbetsmiljöns utformning i vid bemärkelse är då av största betydelse.
Det är viktigt att förebygga eller att tidigt uppmärksamma tecken på brister i arbetsmiljön för att undvika att människor blir skadade eller sjuka.
Genom att integrera arbetsmiljön med det ständigt pågående arbetet med totalkvalité skapas förutsättningar för en uthållig lönsamhet och konkurrensförmåga.
Detta ger utrymme för rationell arbetsmiljö inriktade i produktion och produkter. Frågan att värna om en god arbetsmiljö är ett viktigt konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga för Swepax AB.

Företaget skall minimera negativa effekter på arbetsmiljön genom att:

  • Välja processer och produkter som är skonsamma mot människan och miljön som möjligt.
  • Kartlägga brister for olyckor som kan skada anställda och miljön.
  • Utöva ett ledarskap som aktivt bryr sig om medarbetarna.
  • Förhindra kränkande särbehandling av medarbetare.
    Utnyttja företagshälsovården, tekniskt- medicinskt, som objektiv och förebyggande resurs i arbetslivet.
  • Genomföra regelbundna kontroller avseende arbetsmiljöarbetets effektivitet och funktion.

 

Ovanstående är delar av vårt verksamhetssystem.